អេក្រង់មូល

  • Round Vibrating Screen

    អេក្រង់រំញ័រជុំ

    អេក្រង់ញ័រគឺជាការប្រើរំញ័ររំញ័រដែលផលិតដោយរំញ័រនិងការងារ។ ទំងន់ rotary ខាងលើរបស់រំញ័រធ្វើអោយផ្ទៃអេក្រង់ផលិតរំញ័រយន្ដហោះស៊ីក្លូខណៈទំងន់បង្វិលទាបធ្វើអោយផ្ទៃអេក្រង់បង្កើតការរំញ័ររាងសាជីហើយឥទ្ធិពលរួមធ្វើអោយផ្ទៃអេក្រង់បង្កើតរំញ័រវិលជុំវិញ។ គន្លងរំញ័ររបស់វាគឺជាខ្សែកោងដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ។